O pisarni


Odvetniška pisarna Sladič - Zemljak, deluje že vse od leta 1964, ko je odvetnica mag. Pavla Sladič-Zemljak odprla pisarno in nudi širok spekter pravnih storitev zastopanja, svetovanja in izkušenega vodenja postopkov, za domače in tuje stranke, tako za pravne, kot tudi za fizične osebe. Odlikuje nas dobro zanje tujih jezikov, in sicer angleščine, nemščine, francoščine, hrvaščine oz. srbščine, italijanščine in španščine. To nam omogoča širok dostop do tuje strokovne literature in sodne prakse, kar nam omogoča še dodatno bogato mednarodno podprto gradnjo pravnih rešitev in kvalitetno zastopanje v pravnih postopkih in nasvetih pri poslovnih odločitvah.

Naša najmočnejša področja so civilno pravo, upravno pravo, pravo intelektualne lastnine in gospodarske pogodbe (zlasti pogodbe o intelektualni lastnini):

Pravo intelektualne lastnine


Odvetniška pisarna Sladič – Zemljak razpolaga z obsežnim znanjem in izkušnjami zlasti s področja blagovnih znamk, storitvenih znamk in tudi označbe zaščitenega porekla, avtorske pravice, licence za pravice industrijske lastnine.

V odvetniški pisarni Sladič – Zemljak vam svetujemo pri sestavi licenčnih pogodb, pri izračunu primernih licenčnin blagovnih ali storitvenih znamk in pri vseh sporih, ki izvirajo iz industrijske lastnine. Izvajamo postopke vpisa blagovnih in storitvenih znamk v potrebne registre in koordiniramo ali izvedemo registracijo tudi na mednarodni ravni. Ker so vprašanja zaščite blagovnih in storitvenih znamk pogosto povezana tudi z vprašanjem firme podjetja (t.j. imenom in grafičnimi znaki podjetja, ki jih le-to uporablja v pravnem prometu), nudimo tudi celostno zaščito pravic na tem področju. Zastopamo vas v postopkih zaščite avtorskih in sorodnih pravic glede knjižnih, glasbenih, avdio-vizualnih in likovnih del, založniških sporih in sporih glede avtorstva.

V zadnjem času opažamo tudi vse večjo potrebo po sestavi pogodb s področja informacijske tehnologije, pa najsi bodo to pogodbe o razvoju in vzdrževanju programske opreme, pogodb o izdelavi in vzdrževanju elektronskih podatkovnih baz, licenčnih pogodb za uporabo programske opreme itd. Pri tem je treba poudariti zlasti naslednje: zaradi dobrega znanja angleščine računalniški strokovnjaki za ta namen pogosto uporabijo kar lastnoročno prevedene vzorce  iz ameriškega ali angleškega pravnega območja (to se dogaja tudi pri pravicah industrijske lastnine), ker menijo, da zadostujejo njihovim potrebam. Vendar pa takšni sporazumi sploh niso prilagojeni slovenskemu pravnemu redu ali pa uporabljajo pravne koncepte, ki jih slovensko in evropsko pravo sploh ne poznata, še pogosteje pa imajo enaki pravne določbe v anglosaškem pravnem redu bistveno drugačne pravne posledice kot v slovenskem – žal se to ponavadi izkaže šele, ko pride do sporov, zato je bolje ravnati preventivno in s pravilno sestavljenimi pogodbami vnaprej zagotoviti ekonomsko in pravno varnost.


Pogodbeno in stvarno pravo


Nepremičnine, kupoprodajne pogodbe, najemne pogodbe, zakupne pogodbe, posojilne pogodbe, hipoteke, zemljiška knjiga, vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin, vpis v zemljiško knjigo, zavarovalne pogodbe in uveljavljanje zavarovalnih zahtevkov, sestavljanje gradbenih pogodb in zastopanje pri njihovi dosledni izvedbi.

V naši odvetniški pisarni lahko za vas izvedemo celoten postopek prodaje ali nakupa nepremične, vključno s sodelovanjem z bankami, vpisom v zemljiško knjigo, in vam s pripravo kvalitetnih pogodb prihranimo kasnejše nepotrebne stroškovno obremenjujoče spore. Za fizične in pravne osebe velja, da so posli v zvezi z nepremičninami eni najbolj daljnosežnih, zato kvaliteten pravni nasvet v višini zgolj minimalnega odstotka vrednosti nepremičnine pomeni naložbo v finančno in pravno varnost.

Tik za nepremičninskimi pogodbami so v praksi ekonomsko zelo pomembne tudi gradbene pogodbe – pri tem pa seveda ni mišljena zgolj gradnja objektov, ampak tudi večje adaptacije, električne, vodovodne in ogrevalne instalacije, izolacije, menjave oken itd. Tako pri fizičnih osebah kot tudi pri gradbenih podjetjih se dogaja, da zaradi nepoznavanja dostikrat pristanejo na pogoje, ki eni pogodbeni strani nalagajo nesorazmerno visoka bremena, prepogosto tudi z ničnimi pogodbenimi dogovori. Zato naše stranke spodbujamo, da jim pomagamo pri sestavi ali pogajanjih za takšne pogodbe, kar pomeni investicijo, ki prepreči kasnejše spore in težave. To velja zlasti za natančno opredelitev del, materialov, rokov, dodatnih in nepredvidenih del, dviga cen gradbenih materialov, jamstev in garancij za izvedbo, rokov za predajo, plačilnih pogojev itd. Pisarna Sladič - Zemljak ima tudi na tem področju bogate izkušnje in dolgoletno prakso. Seveda pa svetujemo in zastopamo tudi, če je morda že prišlo do spora in ga je mogoče rešiti po izvensodni poti ali pa na sodišču.

Potrošniško pravo


Zastopamo in svetujemo vam tudi v pri sklepanju potrošniških pogodb in pri njihove doslednem izvrševanju. Potrošniške pogodbe v današnjem času predstavljajo velik del pogodb, ki so sklenjene med gospodarskim subjektom, ki opravlja pridobitno dejavnost in fizično osebo (potrošnikom), kot šibkejšim subjektom. Potrošniki se pogostokrat ne zavedajo svojih pravic, ki jih imajo po Zakonu o varstvu potrošnikov. Zaradi takšnega nepoznavanja prava lahko zaradi zamude določenih rokov (npr. za uveljavljanje garancije) izgubijo svoje pravice. Lahko vam pomagamo npr. če ste od gospodarskega subjekta, ki se ukvarja s prodajo rabljenih vozil, kupili rabljeno vozilo, za katerega pa se je izkazalo, da nima dogovorjenih ali pričakovanih lastnosti, prodajalec pa ne želi pravilno izpolniti svoje obveznosti.

Ustavno pravo


Naše stranke zastopamo tudi pred Ustavnim sodiščem: odvetniška pisarna Sladič - Zemljak ima tudi dolgoletno prakso in številne izkušnje na področju ustavnih pritožb pred Ustavnim sodiščem RS in pri vlaganju pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil.

Konkurenčno pravo


Prevladujoči položaji, monopoli, zlorabe prevladujočega položaja, nedovoljene državne pomoči, skupinske izjeme, omejevanje konkurence.
Konkurenčno pravo je pravno področje, kjer je najbolj pomembna zakonodaja Evropske unije, osrednjo vlogo pri njenem izvrševanju pa imata Komisija EU in Sodišče EU ter generalni pravobranilci pri tem sodišču, skupaj z nacionalnimi konkurenčnimi uradi, ki so vezani na uredbe, direktive in sodbe Sodišča EU. Vsak profesor evropskega prava vam lahko pove, da je pravo EU v 75% ravno konkurenčno pravo. Na tem področju imamo v odvetniški pisarni Sladič - Zemljak zanesljivo znanje in izkušnje ter podrobno poznamo postopke pred Komisijo EU in Sodiščem EU, saj je bil odvetnik doc. dr. Jorg Sladič pred svojo vrnitvijo v Slovenijo več let zaposlen na Sodišču EU kot desna roka generalne pravobranilke prof. dr. Verice Trstenjak, še pred tem pa je delal na Splošnem sodišču EU. Na Sodišču EU je uradni delovni jezik francoščina, drugi najpogosteje uporabljen jezik na sodišču pa je angleščina. Če se je vaše podjetje znašlo v postopku pred Komisijo EU, nasprotna stranka pa je sprožila postopek v  francoščini ali angleščini, lahko zagotovimo strokovno zanesljivo zastopanje skozi cel postopek tudi v teh dveh jezikih, zaradi česar vam ni treba najemati cenovno nekonkurenčnih mednarodnih pisarn, lociranih npr. v Bruslju, ki pa ne zagotavljajo tudi presežkov v kvaliteti. Seveda pa je tudi slovenščina uradni jezik EU in lahko zato vaše pravice in interese uveljavljamo tudi v domačem jeziku.

Upravno pravo


V odvetniški pisarni Sladič – Zemljak nudimo svetovanje in vodstvo za pridobitev poslov v postopkih javnih naročil in postopkih oddaje koncesij za javne službe, vključno s pomočjo pri pripravi potrebne dokumentacije, pritožbami in revizijami za izbiro izvajalcev ter svetovanje glede postopkovnih pasti javnih razpisov. Ker imamo tudi izkušnje s pripravo javnih razpisov za državne organe, imamo vpogled v pravne probleme in postopkovne finese z obeh strani razpisa, zato lahko zagotovimo ustrezno svetovanje, tudi pri pripravi javnih razpisov, da se izognete razveljavitvam razpisnih postopkov ali formalnim napakam v postopkih javnega naročanja in se vam tako zagotovi ustrezno dovolj hiter in zanesljiv postopek.

Pridobitev gradbenega dovoljenja, svetovanje pri postopkih prostorskega načrtovanja, spremembi namembnosti zemljišč, zastopanje v postopkih razlastitev zaradi javnega interesa (gradnje cest, infrastrukturnih omrežij, vodnih objektov it.);
Za vas izvajamo naporno in težavno pridobivanje gradbene dokumentacije v sodelovanju z našimi sodelavci iz gradbeno-arhitekturne stroke in vas zastopamo pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. Zdi se, da drži splošno prepričanje, da so odvetniki lahko v tovrstnih postopkih bolj uspešni in hitrejši, saj bolj podrobno poznajo zakonodajo in postopek, zaradi česar lažje in bolj suvereno komunicirajo z državnimi organi, ter se lažje odzovejo na morebitne neutemeljene zahteve po dokumentaciji ali podaljševanju postopka. Če ne drugega, je vas čas dragocen, zato vključitev odvetnika v postopek za izdajo gradbenega dovoljenja pomeni smotrno investicijo in, da si prihranite stresno ter psihično in strokovno naporno pridobivanje vseh potrebnih soglasij, dovoljenj in dokumentov. To še toliko bolj velja za pravne osebe, ki lahko tako prihranjen čas uporabijo za opravljanje svoje osnovne dejavnosti in tako ustvarijo dodaten dohodek ter tako pridobijo dvojno, tako pri času kot tudi pri denarju.  
V pisarni Sladič – Zemljak vam nudimo tudi zastopanje v postopkih v zvezi z gradbeno inšpekcijo in pri legalizaciji gradenj, zgrajenih brez vseh potrebnih dovoljenj.

Pisarna Sladič - Zemljak ima tudi dolgoletne izkušnje z področja denacionalizacije in urejanja zadev z bivšimi imetniki stanovanjske pravice, vključno z vprašanji vlaganj in najemnih razmerij po stanovanjskem zakonu. V pisarni se ponašamo z izjemnim teoretičnim znanjem in praktičnimi izkušnjami na tem področju, saj je med drugim odvetnica mag. Pavla Sladič – Zemljak sodelovala tudi pri pripravi Zakona o denacionalizaciji.

Pravo varstva okolja


Odvetnik dr. Jorg Sladič poleg svojega poklica opravlja še pedagoško delo. Študentom predava tudi o pravu varstva okolja in ima s tega področja široko teoretično znanje, ki pa je dopolnjeno še z dolgoletno prakso s področja odvetništva. V tej zvezi lahko za vas uredimo vse potrebno v zvezi z različnimi posegi v prostor, najsi bo na področju varstva voda, presoje vplivov na okolje, industrijskih emisij, hrupa, odpadkov, zraka itd. Gre za zelo komplicirano in visoko normirano pravno področje, kjer pride v poštev veliko število mednarodnih predpisov, smernic, dokumentov in dogovorov – naše poznavanje teh virov nam omogoča boljšo orientacijo v včasih nepreglednimi pravnimi pravili, s čimer lažje zagotovimo bolj kakovostno uveljavljanje vaših pravic. Tudi manjšim investitorjem lahko uredimo vse potrebno za izgradnjo sončnih elektrarn in hidroelektričnih objektov ter njihovo umestitev v prostor. Prav tako pa vam lahko pomagamo pri urejanju dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev za ekološko gradnjo.

Inšpekcijski postopki


majhna, srednja in velika podjetja zastopamo v postopkih pred različnimi državnimi inšpekcijskimi službami – pa naj bo to tržni inšpektorat, zdravstveni inšpektorat, inšpektorat za delo, informacijski pooblaščenec, stanovanjska inšpekcija, že omenjena gradbena inšpekcija in tudi pred drugimi inšpekcijskimi organi. Za vas lahko sestavimo tudi vso potrebno dokumentacijo, ki jo potrebujete v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, tako da se lahko izognete globam ali pa da izpolnite pogoje, ki vam jih je morda že naložil informacijski pooblaščenec.
Sestavljamo in pridobivamo tudi dokumentacijo, ki jo potrebujete za opravljanje svoje gospodarske dejavnosti, vključno z dokumentacijo s področja varstva pri delu (varnostni načrti ipd.).

Dedno pravo


Sestava dednopravnih pogodb (izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku); sestava, hramba in izvršitev oporok - dolgoletna praksa hrambe oporok, zastopanje v zapuščinskih postopkih in v sporih glede oporok, nujnih deležev, izvrševanja užitkarskih pogodb itd.

V naši odvetniški pisarni razpolago z velikim številom možnih pravnih rešitev, za vaše specifične želje za sestavo oporoke ali dednopravne pogodbe, ki bo točno ustrezala vaši posebni situaciji in družinskim razmerjem. V naši pisarni lahko tudi varno deponirate oporoko – ta možnost je v marsikaterem pogledu mnogo boljša od sestavljanja, deponiranja in registracije oporoke pri notarju ali sodišču, saj gre pri oporoki za zelo osebna in občutljiva vprašanja, zato lahko mnogokrat odvetnik zagotovi  večjo zasebnost, varnost in tajnost pri hrambi listine, kot pa to lahko storijo npr. sodišča ali notarji, ki imajo v takšnih zadevah bolj lastnost državnega organa. Poleg tega pa se lahko kot odvetniki bolj posvetimo vašim individualnim zahtevam, kot pa to lahko naredijo sodišča ali notarji, ki jim je zaupan čedalje večji obseg oblastvenih nalog (v zvezi z zemljiško knjigo, sodnim registrom, menicami, stečaji itd) – kar jim povzroča vse večji obseg dokumentacije, zato se jim hitreje in lažje zgodi, da se takšna pomembna listina izgubi. Naši pisarni vam zagotavljamo kvalitetno sestavo listin, tako da ne bi prišlo do kakršnih koli težav z nujnimi deleži, darili, vračanju daril ali vračunanju daril, razdedinjenjem in podobnim.

Izvršilno pravo, izvršilni postopek


Zastopamo in svetujemo upnikom in dolžnikom v izvršilnih postopkih na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova; urejamo menične in čekovne proteste pri notarjih, izvajamo postopke za iskanje dolžnikovega premoženja, obsežno znanje – doktorat odvetnika doc. dr. Sladič Jorga- s področja zavarovanja in začasnih odredb; zastopanje posameznikov v primeru neupravičene izvršbe (vlaganje tožb na ugotovitev nedopustnosti izvršbe).

Kot je razvidno iz nedavne sodne prakse, lahko upnike ali dolžnike drago stane, če ne poznajo vseh pasti Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Zlasti pri izvršbi na nepremičnine ima postopek natančno določene korake in odvetniško zastopanje lahko zagotovi ustrezen izid postopka, tako da upniki iz nepremičnine dosežejo največji možen izkupiček, kar je – če ni druge možnosti – tudi v korist dolžnikom, ki jim pripada preostanek denarja od sodne prodaje. ZIZ nudi na voljo veliko število možnosti za poplačilo in tudi pravnih sredstev, kar pa je premalo poznano tudi med mnogimi odvetniki. Žal vse prevečkrat opažamo, da upniki ne dosežejo poplačila svojega dolga, ker niso dobili ustreznega nasveta, o možnostih, ki jih imajo v zadevah s težavnejšimi dolžniki.

Stečajno pravo


Vodimo in zastopamo vas skozi celoten postopek stečaja, prisilne poravnave ali druge oblike likvidacije, prijavljamo vaše terjatve na stečajno sodišče, ugovarjamo terjatvam drugih upnikov, uresničujemo vaše ločitvene pravice (hipoteke na nepremičninah), uveljavljamo izločitvene pravice (npr. ko se v stečajni masi znajde vaše premično ali nepremično premoženje, ki vanjo ne spada, ker je vaša last), zastopamo v postopkih prerekanja terjatev.
ZFPPIPP (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju) tudi med pravniki velja za enega bolj kompliciranih zakonov, ki se stalno spreminja in prilagaja trenutnim razmeram v gospodarstvu in sodstvu, zato je potrebno stalno spremljanje novosti in sprememb, ker lahko drugače nastane velika gospodarska škoda. V postopkih zaradi insolventnosti zato upnikom vedno priporočamo ustrezno strokovno zastopanje, ker lahko drugače pred sodišči izgubijo svoje premoženje zaradi formalnih zakonskih določb ali zaradi nepoznavanja vseh pasti, četudi na načelni ravni vedo, da jim stečajni dolžnik nekaj dolguje ali da ima v rokah njihovo premoženje.

Naša načela


Strankam svetujemo in pomagamo pri sklepanju in izvrševanju pravnih poslov, jih zastopamo pri opravljanju pravnih dejanj, v pravnih postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, pravnimi osebami, Sodiščem Evropske unije in Evropskim sodiščem za človekove pravice.
Temelj in način dela odvetniške pisarne Sladič - Zemljak je osnovan na izjemni strokovnosti, natančnosti, delavnosti, vztrajnosti, razumevanju prakse in spoštovanju moralnih ter etičnih načel.

Vsaka stranka je deležna pravne pomoči in svetovanja na najvišji strokovni ravni. Vsako stranko obravnavamo individualno. Delo za naše stranke opravimo strokovno, smo vedno dosegljivi, spoštujemo njihove probleme in jih vedno obravnavamo resno, smo skrbni,in kar je najvažnejše, stranke se lahko na nas zanesejo. Način dela in sodelovanja vedno prilagodimo tako kot je najbolj primerno za strokovno in uspešno rešitev zadeve.

Odvetniška pisarna ima tudi izkušnje z zastopanjem strank pred francoskimi, nemškimi in avstrijskimi sodišči. Prav tako ima izkušnje pri vodenju in svetovanju različnih poslov iz tematike, ki je omenjena v tej spletni strani, tudi v zadevah iz tujine, in ima povezave z odvetniki iz različnih držav.

Zaposleni v odvetniški pisarni Sladič - Zemljak


  • doc. dr. Jorg Sladič, odvetnik
  • mag. Pavla Sladič – Zemljak, odvetnica
  • Žiga Cimerman, odvetniški kandidat
  • Klemen Kunaver, odvetniški pripravnik
  • Darja Intihar Fajdiga, poslovna sekretarka